Livsmedelsverkets prislista

Högst 1000 kg

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Veterinär gränskontroll
Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
Pris, €:
Utan Moms: 164,00
Moms: 0
Totalt: 164,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.2.2.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Grunden för avgiften är vikten på det parti som kontrolleras. Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg. Den slutliga avgiften fastställs antingen enligt grundavgiften eller enligt grundavgiften för den nedre gränsen i viktklassen i fråga till vilken det lagts till en avgift för varje påbörjat ton.
Individuella identifiare: 160307 / J66007