Livsmedelsverkets prislista

Andra avgifter för Livsmedelsverket

Odota hetki...
Delområde/tjänst Pris, € (inkl. Moms)
Begäran om uppgifter
Sammanställning av datamaterial på begäran
Grundavgift utöver materialavgiften, materialet innehåller inte sekretessbelagd information och/eller personuppgifter
Grundavgift som debiteras utöver materialavgiften för datamaterial som bildats av tecken i ett eller flera IT-system och som skräddarsys enligt kundens önskemål. 43,40
Grundavgift utöver materialavgiften, materialet innehåller sekretessbelagd information och/eller personuppgifter
Grundavgift som debiteras utöver materialavgiften för datamaterial som bildats av tecken i ett eller flera IT-system och som skräddarsys enligt kundens önskemål. 182,28
Materialavgift 1 h, högst
Avgift som debiteras utöver grundavgiften för sammanställning av material i högst 1 timme. 151,28
Materialavgift 2-4 h
Avgift som debiteras utöver grundavgiften för sammanställning av material i 2-4 timmar. 427,80
Materialavgift 5-7 h
Avgift som debiteras utöver grundavgiften för sammanställning av material i 5-7 timmar. 843,20
Materialavgift, arbetsdryg sammanställning av material
Avgift som debiteras utöver grundavgiften för sammanställning av arbetsdrygt materia. 3479,44
Kompletteringsbegäran om tidigare utlämnat material
Avgift som debiteras när kunden ber om komplettering eller korrigering av tidigare utlämnat material, och en ny sammanställning av materialet med kompletterande eller korrigerade uppgifter tar högst 1 timme. I övrigt behandlas begäran som en vanlig materialbegäran. 202,12
Tilläggsavgift för därpå följande material med liknande innehåll och uppdaterade uppgifter
Tilläggsavgift för produktion och utlämnande av material med uppdaterade uppgifter. Om produktion och utlämnande av sådant material ska parterna avtala separat i samband med produktionen av det första materialet. 194,68
Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring och opinionsmätningar eller marknadsundersökningar
Begränsad kontaktinformation
Från landsbygdsnäringsförvaltningens IT-system kan man utlämna kontaktinformation för direktmarknadsföring samt opinionsmätningar och marknadsundersökningar om den som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke. Som urvalskriterier får man vid utlämnandet använda i informationssystemet registrerade personuppgifter och uppgifter om läge, areal och produktionsinriktning (Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem 284/2008 11 §). 286,44
Bestyrkande av handling
Grundavgift
Grundavgift som debiteras för bestyrkande av handlingar 24,80
Avgift per bestyrkt sida
Avgift per sida utöver grundavgiften. Om antalet sidor som ska bestyrkas är till exempel 2 debiteras grundavgiften på 20 euro och den sidspecifika avgiften på 2 x 0,85 euro, totalt 21,70 euro + moms 24 %. 1,05
Fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa
Grundavgift
Grundavgiften debiteras vid utlämning av en kopia eller utskrift av en helt offentlig eller delvis sekretessbelagd pappershandling eller en elektronisk handling i Livsmedelsverkets dokumenthantering eller IT-system. Avgiften debiteras inte när det är fråga om en offentlig handling som lagrats i elektronisk form och som sänds per e-post till den som begärt uppgifterna (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 34.1 § 3 punkten). Avgiften debiteras inte heller när en handling som lagrats i elektronisk form sänds till en part per e-post (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 34.1 § 4 punkten). 29,76
Första 15 sidor
Avgift utöver grundavgiften när antalet kopior eller utskrifter är 1-15 sidor. 24,80
Följande 10 sidor
Avgift som dessutom debiteras för varje begynnande 10 sidor när antalet kopior/utskrifter överskrider 15 sidor. Om det totala antalet är till exempel 30 sidor debiteras grundavgiften på 24 euro och för de första 15 sidorna 20 euro samt dessutom en avgift för varje begynnande 10 sidor på 2 x 32 euro, totalt 108 euro + moms 24 %. 39,68
Laddningsserviceavgift
Avgift för leverans av material när antalet elektroniska filer är stort och materialet levereras via Livsmedelsverkets laddningstjänst. Alternativt kan materialet hämtas från Livsmedelsverket. 12,40
Leverans per e-post eller kunden hämtar materialet från Livsmedelsverket
Avgiftsfri gratis
Ekologisk produktion
Intyg
Andra intyg
Intyg på andra språk än finska eller svenska 17,47
Certifikat
Revision per dag 480,00
Exportberedskap (ekoproduktion)
Parti-specifikt certifikat för export 1-4 st (på engelska) 75,00
Parti-specifikt certifikat för export från nästa 5. st -> (på engelska) 200,00
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Experttjänster för varje påbörjad timme 188,48
Experttjänster för varje påbörjad timme 122,76
Krävande experttjänster för varje påbörjad timme 235,60
Publikationer 19,03
Avgifter
Indrivningsavgifter Se data länken
Porto Se data länken
Resekostnader Se data länken
Intyg
Andra intyg
Annat intyg som har utfärdats på begäran 17,86
Intyg på andra språk än finska eller svenska 17,86
Certifikat
Certifikat: per ekoaffär (på engelska) 240,00
Certifikat: per ekologisk näringsidkare (på engelska) 85,00
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
eCert säkerhetspapper för veterinärintyg 8,68
Exportintygsunderlag utskrivna på säkerhetspapper 16,12
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Arbetsdryg beredning och uppföljning 8184,00
Deltagande i anläggningskontroller 1303,24
Kostnader för användning av tolk per arbetsdag 1438,40
Logikostnader för inspektörer från exportlandet och tolkar per person för övernattning 186,00
Lätt beredning och uppföljning 2728,00
Resekostnader för inspektörer från exportlandet och tolkar per person för varje påbörjad dag 186,00
Översättningskostnader i samband med exportgodkännande per varje påbörjad sida 148,80
Skriftliga exportutredningar som hänför sig till andra projekt än prioriterade marknadstillträdesprojekt
Krävande exportutredning 13398,20
Lätt exportutredning 5359,28
Särskilt krävande exportutredning 26795,16
Utarbetande av dokumentation och leverans av dokumentation till myndigheten i ett tredje land i vissa fall 317,44
Utarbetande av veterinärintygsmodeller i vissa fall, då ingen exportutredning krävs 486,08
Utredningar som hänför sig till export / h 121,52