Livsmedelsverkets prislista

Andra avgifter för Livsmedelsverket

Odota hetki...
Delområde/tjänst Pris, € (inkl. Moms)
Intyg, andra tjänster och avgifter
Andra tjänster och avgifter
Andra tjänster
Krävande experttjänster för varje påbörjad timme 231,07
Laboratoriernas adressförteckning 24,99
Tillsynsanvisningar 19,03
Avgifter
Indrivningsavgifter Se data länken
Porto Se data länken
Resekostnader Se data länken
Utlämnande av uppgifter 184,76
Intyg
Andra intyg
Annat intyg som har utfärdats på begäran 17,47
Intyg på andra språk än finska eller svenska 17,47
Certifikat
Certifikat 75,91
Certifikat 120,43
Landsbygdstjänsterna
FLEGT-licens 70,00
Utlåtanden om ärvdabalk 49,00
Övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar
Slakterier där slaktas minst 150 nötkreatur / 500 svin per vecka
Grundavgift euro/år 2400,00
Tilläggsavgift euro/klassificerade nötkreatur 0,59
Tilläggsavgift euro/klassificerade svin 0,03
Slakterier där slaktas under 150 nötkreatur / 500 svin per vecka
Grundavgift euro/år 1200,00
Tilläggsavgift euro/klassificerade nötkreatur 0,59
Tilläggsavgift euro/klassificerade svin 0,03
Slakterier som huvudsakligen slaktar får
Grundavgift euro/år 800,00
Tilläggsavgift euro/klassificerade nötkreatur 0,59
Tilläggsavgift euro/klassificerade svin 0,03
Tjänster till exportföretag
Avgiftsbelagda exporttjänster
Exportintygsunderlag utskrivna på säkerhetspapper 16,99
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då kontrollen inte hänför sig till en kontroll som myndigheten i ett tredje land gjort
Beredning av ett kontrollbesök 243,04
Deltagande i anläggningskontroller / h 151,28
Kontrollbesök som Livsmedelsverket gör då även myndigheter i ett tredje land deltar
Arbetsdryg beredning och uppföljning 9114,00
Deltagande i anläggningskontroller 1111,91
Kostnader för användning av tolk per arbetsdag 1438,40
Logikostnader för inspektörer från exportlandet och tolkar per person för övernattning 186,00
Lätt beredning och uppföljning 3038,00
Resekostnader för inspektörer från exportlandet och tolkar per person för varje påbörjad dag 186,00
Översättningskostnader i samband med exportgodkännande per varje påbörjad sida 148,80
Skriftliga exportutredningar som hänför sig till andra projekt än prioriterade marknadstillträdesprojekt
Krävande exportutredning 13398,20
Lätt exportutredning 5359,28
Särskilt krävande exportutredning 26795,16
Utarbetande av dokumentation och leverans av dokumentation till myndigheten i ett tredje land i vissa fall 317,44
Utarbetande av veterinärintygsmodeller i vissa fall, då ingen exportutredning krävs 486,08
Utredningar som hänför sig till export / h 121,52
Årsavgiften för kontrollsystemet för export till Kina och Ryssland/Eurasiska ekonomiska unionen 3751,00
Avgiftsfria exporttjänster år 2019
Exportrådgivning till små och medelstora företag gratis
Uppgifter som hänför sig till export till Ryssland/Eurasiska ekonomiska unionen och Kina gratis
Uppgifter som hänför sig till prioriterade marknadstillträdesprojekt gratis
Utarbetande av dokumentation och leverans av dokumentation till myndigheten i ett tredje land i vissa fall gratis
Utarbetande av veterinärintygsmodeller gratis